ตกแต่งแคม

ตกแต่งแคม
รีแพร์ตกแต่งปากช่องคลอด
ตกแต่งแคม
รีแพร์น้องสาว ศัลยกรรมกระชับจุดซ่อนเร้น
ตกแต่งแคม
“ฉีดหัวหน่าว” เพิ่มความอวบอูมให้น้องสาว
ตกแต่งแคม
ศัลยกรรมจุดซ้อนเร้น
ตกแต่งแคม
Certificate of AAAM Membership Somchai Chiawchanwech, MD
ตกแต่งแคม
Certificate of AAAM Membership Siriporn Cheawchanwej, MD
ตกแต่งแคม
American Academy of Aesthetic Medicine 2010 SOMCHAI CHIAWCHANWECH, MD
ตกแต่งแคม
American Academy of Aesthetic Medicine 2010 SIRIPORN CHEAWCHANWEJ, MD
ตกแต่งแคม
American Academy of Aesthetic Medicine 2009 SOMCHAI CHIAWCHANWECH, MD
ตกแต่งแคม
American Academy of Aesthetic Medicine 2009 SIRIPORN CHEAWCHANWEJ, MD
ตกแต่งแคม
สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย “ได้รับการอบรมวิชาโรคผิวหนังหลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่ ๒๑” นายแพทย์ สมชาย เชี่ยวชาญเวช
ตกแต่งแคม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล “ได้เข้ารับการอบรมวิชาการ โรคผิวหนัง การรักษายุคใหม่” นพ.สมชาย เชี่ยวชาญเวช